Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi̇ne İlişkin Aydinlatma Metni

Içerik

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kim?

Hizmetlerini www.baremcars.com internet sitesi (“Site”) üzerinden yürüten Yenibosna merkez mahallesi 29 Ekim caddesi no:27/1 Bahçelievler, İstanbul adresinde yerleşik Barem Auto Otomotiv İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Barem Cars”, “biz”, “bize” veya “bizim”)

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor?

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz (“Veri Sahibi”, “siz”, “size”, “sizin”),Barem Cars tarafından reklam ve pazarlama kampanyalarının planlanması ve icrası, aracın/araçların alımı veya satışına ilişkin hukuki/finansal işlemlerin yürütülmesi amacıyla mevzuatta işlenmesi zorunlu olması, sözleşmenin ifa edilmesi ve (sizinkine zarar vermeden) meşru menfaatimiz için gerekli olması nedeniyle işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, T.C./Vergi kimlik no, Kimliğin ilk sayfasında yer alan bilgiler)
 • İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
 • Özlük Bilgisi (Meslek)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Giriş – çıkış kayıt bilgileri, Kamera görüntü ve ses kayıtları)
 • Müşteri İşlemleri (Ses kaydı, Fiyat bilgisi, Müşteri yorumları, Chat kayıtları) Araç Bilgileri (Plaka, Model-marka, Ruhsat bilgileri)
 • Finans Bilgisi (Kredi Kart bilgileri, IBAN numarası bilgileri)

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ilgili kişisel veri(leri) ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Rıza vermeniz halinde Barem Cars olarak hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmanız ve düzenlediğimiz kampanyalara katılım sağlayabilmeniz amacıyla faaliyet alanlarımıza ve hizmet kapsamımıza ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama materyallerini ve hizmetlerimize ilişkin detayların yer aldığı e-postalar, smsler tarafınıza göndererek ve aramalarla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.  Aynı zamanda işbu hizmet detaylarına ilişkin materyalleri ve reklam-pazarlama materyallerimizi (anket, pazar araştırması, memnuniyet aramaları gibi) periyodik olarak size gönderebilmek için kişisel verilerinizi saklayacağız.

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve iş birliği içerisinde olduğumuz şirketlere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanız için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak İngiliz menşeili hissedarımıza ve Ukrayna menşeili bilişim teknoloji desteğimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ziyaretiniz esnasında veya iş / ticari ilişkisi süresince tarafımızdan fiziki ve elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara veya açık rızanıza dayalı olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veritabanlarında (Batı Avrupa’da bulunan Google’ın veritabanları, Hollanda’da bulunan Microsoft Azure’un veri tabanları, Irlanda’da bulunan Insider’ın veritabanı, İrlanda’da ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bulunan Meta’nın veritabanları) toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklarınız ve Bize Başvuru Yöntemleriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
 • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı ve taleplerinizi Başvuru Formu’nu doldurarak Barem Cars’a iletebilirsiniz. Başvurunuzu değerlendirmemize müteakip mümkün olan en kısa sürede ve başvurunuzun bize ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde size geri dönüş sağlayacağız.

 

Bizi sosyal medyada takip edin